História ObV Východ SVF


Oblastný výbor Slovenskej volejbalovej federácie Východ (ďalej len ObV SVF Východ) je založený a vznikol ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických a právnických osôb pôsobiacich vo volejbale na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Poslaním ObV SVF Východ je podpora a rozvoj volejbalu na území oblasti s osobitným dôrazom na volejbaldetí a mládeže.

Napĺňaním poslania ObV SVF Východ v spoločnosti sa sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosiahnuť  ciele ObV SVF Východ späté s harmonickým rozvojom volejbalu.

ObV SVF Východ realizuje svoje poslanie a ciele ako člen Slovenskej volejbalovej federácie.

Po reorganizácii telovýchovných inštitúcii po roku 1990, vo volejbalovom hnutí Košického a Prešovského kraja pracovali v Košickom kraji  ,,Krajský výbor SVF Košického kraja so sídlom Košiciach“ a v Prešovskom kraji ,,Krajský výbor SVF Prešovského kraja so sídlom v Prešove“. Predsedami  KV SVF Košického kraja bol Ján Dulaj, KV SVF Prešovského kraja PaedDr. Peter Richman.

Vychádzajúc z tradície a efektívnej činnosti v oblastiach, na návrh SVF a po dohode krajských výborov Košického a Prešovského kraja, uskutočnila sa 23. júna 2012 ,,Ustanovujúca zlučovacia konferencia Oblastného výboru SVF Východ“. Na konferencii v Dome športu v Krajskom športovom centre v Košiciach sa zúčastnilo 24 delegátov z hlasom rozhodujúcim z  pozvaných 30, t.j. 80 % účasť.

Do Oblastného výboru SVF  Východ  bol v tajných voľbách zvolený  7 členný výbor.

Predseda PaedDr. Peter RICHMAN, 

členovia: Mgr. Jaroslav IVANČO, Mgr. Michal KUDLA, PhDr. Eugen KUDZEJ, Zorislav J. PORUBOVIČ, Pavel ŠTELIAR, Ing. Peter TIŇO.

Do Dozornej rady  boli zvolení: Ján DULAJ, Eva FISCHEROVÁ, Ing. Peter LAKATA.

Na návrh Prezidenta SVF Ing. Ľubora Halandu bol dlhoročný predseda Košického kraja Ján DULAJ zvolený za čestného predsedu ObV SVF Východ.

Funkčné obdobie funkcionárov nového Oblastného výboru SVF Východ bolo stanovené na 1 rok, t.j. do budúcej volebnej konferencie v roku 2013.  

Sídlo  Oblastného výboru SVF Východ  bolo schválené v Prešove.  

Na základe uznesenia zo zlučovacej konferencie23. júna 2012 bola po roku zvolaná Konferencia ObV SVF Východ.   

Na konferencii Oblastného výboru SVF – Východ 5. októbra 2013 v Prešove boli zvolení:

Predseda ObV SVF Východ: PaedDr. Peter RICHMAN

Členovia ObV SVF Východ: Mgr. Juraj CAHAJLA , Daniela CHYMIČOVA , Mgr. Michal KUDLA ,   

                                               PaedDr. Eugen KUDZEJ , Zorislav J. PORUBOVIČ , Pavel ŠTELIAR .

Dozorná rada: Kamila KAPUSTOVÁ , Ing. Peter LAKATA, Ing. Alena TOLINOVÁ.

V Zbierke   Zákonov Slovenskej republiky z 30. decembra 2015 pod číslom 440/2015 Z.z publikovaný zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol  účinnosť  1. januára 2016.       

Nov ý zákon nanovo upravuje aj postavenie športových klubov a športových organizácii ako významnej záujmovej skupiny v športe. Vychádzajúc z toho zákona, boli prijaté

STANOVY Oblastného  výboru Východ   Slovenskej volejbalovej federácie.

 Schválené boli Prípravným výborom 27. apríla 2017 a potvrdené Konferenciou ObV SVF Východ 9.septembra 2017. 

Tým sa Oblastný výbor SVF Východ stal nezávislou právnickou osobou (predtým mal len prenesené právomoci).  Poslanie a hlavné úlohy ObV SVF Východ  sú určené v Stanovách.

V súlade so Stanovami  bol zvolený nový výbor ObV SVF Východ.

Predseda : Mgr. Milan KUNDĽA

Členovia:         Zorislav J. PORUBOVIČ – súťažná komisia mužskej zložky

                        Pavel ŠTELIAR – súťažná komisia ženskej zložky   

                        PaedDr. Peter RICHMAN – organizačná komisia

                        František TRAMITA – ekonomická komisia

                        Ing. Peter LAKATA – súťažná komisia

                        Mgr. Juraj CAHAJLA – komisia mládeže

Sídlo ObV SVF je v priestoroch  Súkromnej odbornej školy ELBA Prešov, Smetanova 2.

Oblastný výbor SVF Východ sa prihlásil za člena Slovenskej volejbalovej federácie so sídlom v Bratislave.

Do výkonného výboru ObV SVF Východ na zasadnutí 28. mája 2020 bol kooptovaný  Mgr.  Eduard PETRUF, od súťažného ročníka 2020 – 2021 predseda súťažnej komisie ObV SVF Východ.   

Výkonný výbor ObV SVF Východ pracuje v zložení:

predseda ObV Východ SVFMgr. Milan Kundľa+421 907 354 049
súťažná komisia – predsedaMgr. Eduard Petruf +421 911 178 341
súťažná komisiaPavel Šteliar+421 904 585 204
súťažná komisiaIng. Peter Lakata+421 918 306 238
ekonomická komisiaFrantišek Tramita+421 905 562 737
organizačná komisiaMgr. Martin Sopko+421 918 137 833
člen – mládež Mgr. Juraj Cahajla+421 908 651 089

V oblasti Východ je 20 aktívnych volejbalových klubov s 995 členmi, v súťažiach bolo zapojených 98 družstiev.  ( k 30. 6. 2020). 

Slovenská volejbalová federácia aj ObV SVF Východ každoročne pri životných jubileách  oceňujú zaslúžilých, dlhoročných pracovníkov.

Najvyššie ocenenia z Východoslovenskej oblasti majú:

Čestný  člen  Slovenskej volejbalovej federácie:

Ján DULAJ+ čestné uznanie SOV, Viktor Gally+ čestné uznanie SOV, MUDr.  Oliver HORÁK (in memoriam), Prof. RNDr. Ján KOŠTIALIK (in memoriam), Zorislav J. PORUBOVIČ+ SOV Fair play, Pavol ŠTELIAR+ čestné uznanie SOV,

Zo zápisníc a správ spracoval Zorislav J. Porubovič.